Värdebaserat ledarskap & Ledningsgruppsutveckling

Att en organisations ledningsgrupp fungerar som ett kraftfullt och effektivt styrmedel kan kännas självklart. I organisationsstrukturen är det uteslutande ledningsgrupper som styr, fattar beslut om framtida inriktningar och ansvarar för verksamhetens övergripande utveckling. Åtminstone i teorin.

Läs mer om Värdebaserat ledarskap

Det må låta provokativt och motsägelsefullt – men det är förvånansvärt få organisationer som tillämpar och använder funktionens fulla potential. Ofta saknas idéer och kunskap kring hur ledningsgrupper hänger samman eller hur verksamheten styrs genom existerande strukturer. Enligt oss tillåts ledningsgrupper att snarare fokusera på den omedelbara operativa verksamheten – vilket varken är resurseffektivt eller optimalt.

Ledarskap

För att kunna erbjuda en behovsanpassad och verklighetsbaserad ledningsgruppsutveckling, har vi därför tre områden:

  • Enskilda ledningsgrupper – Här fokuseras på att utveckla högpresterande ledningsteam för att skapa och utveckla förutsättningar för operativ effektivitet.
  • Ledningsgruppssamverkan – Samverkan är en förutsättning för integration och innovation i organisationer. Därför fokuserar vi på att utveckla samverkan mellan ledningsgrupper som har, eller borde ha, med varandra att göra inom organisationen.
  • Ledningssystemet – För att skapa strategisk effektivitet fokuserar vi på att organisationens ledningsgrupp ska utveckla ett välfungerande ledningssystem. Helhetssyn och en gemensam ledningskultur är primärt fokus.

Utgångspunkter för ledningsgruppsutveckling
När vi arbetar med ledarutveckling i allmänhet och ledningsgruppsutveckling i synnerhet följer vi några primära utgångspunkter:

Mer om Ledningsgruppsutveckling

  • Individualitet – Precis som vi människor är olika, gäller samma sak för ledningsgrupper och därför skräddarsyr vi efter behov. Generellt deltar vi såväl vid ledningsgruppens ordinarie möten som några dygnsmöten off-site för bästa möjliga anpassning och överblick.
  • Chefen är ansvarig – I arbetet agerar vi expertrådgivare i egenskap av konsulter. Det är ytterst ledningsgruppens chef som ansvarar för organisering, arbetsprocesser och mandatfördelning.
  • Utveckling i verkligheten – Vår bestämda uppfattning är att ledningsgruppsutveckling sker bäst genom att ledningsgruppen arbetar med sina verkliga uppgifter. Vår uppgift är att göra ledningsgruppen medveten och reflekterande kring processerna – och det är i dessa processer som effektivitet och tillit byggs internt. Vi finns med för att ge stöd, inspel och feedback i takt med pågående arbete.
  • Ledningssystem och integrering – För att skapa goda resultat krävs att ledningsgruppens arbete också integreras med andra ledningsgrupper – även om det bara sker indirekt. Detta eftersom ledningsgruppsutvecklingen utgår från att ledningsgruppen fungerar som ett ledningssystem. Fokus riktas mot att skapa gemensamma synsätt på verksamhetens utmaningar och att skapa effektiv kommunikation och en gemensam kultur.